Serveis

mecsarehabilita.com

Mecsa Rehabilita a la vostra disposició

Les obres de rehabilitació permetran allargar la vida útil de l'edifici i millorar-ne l'estètica.

MECSA REHABILITA posa a la vostra disposició tècnics especialitzats en la redacció d’aquest tipus d’informes ITE. Un cop detectades i analitzades totes les deficiències que presenta l’edifici, els nostres tècnics podran redactar un PROJECTE TÈCNIC on es definiran les INTERVENCIONS CORRECTORES necessàries per a l’òptima REHABILITACIÓ de l’edifici.

Les obres de rehabilitació permetran no només reparar les patologies que allargaran la vida útil de l’edifici i milloraran la seva estètica, sinó que també evitaran el risc de caiguda de materials a la via pública, amb la possible causa de danys materials i personals a tercers i/o usuaris de l’edifici

Estudiar i entendre la composició constructiva de cada façana ens permet realitzar un projecte amb els requeriments òptims per a la seva rehabilitació preservant-ne l’estil arquitectònic o bé renovant-lo, sempre respectant les normatives de diferent àmbit aplicables en cada cas.

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Gaudir dels avantatges i beneficis que suposen la rehabilitació de la façana us faran oblidar ràpidament les molèsties i els costos originats, ja que contribueix a:

Allargar la vida de l'edifici i garantir-ne la seguretat.

Millorar-ne el confort i el benestar i reduir el consum energètic dels habitatges.

Impedir que els deterioraments reparats empitjorin i causin rehabilitacions més costoses.

Incrementar el valor patrimonial de l'edifici i així les possibles expectatives de venda o lloguer.

Skip to content