Cobertes

Oferim solucions duradores en el temps.

mecsarehabilita.com

Impermeabilització de cobertes

El nostre objectiu principal en impermeabilitzar una coberta és oferir una solució duradora en el temps, triant i utilitzant les tècniques i materials més apropiats per a cada cas per tal de proporcionar una SOLUCIÓ DEFINITIVA, efectiva al 100%.

La garantia dels treballs serà en funció del sistema i materials emprats, i no serà mai inferior a 10 anys.

Cobertes planes o terrasses

En el cas de cobertes PLANES o TERRASSES poden solucionar-se els problemes de filtracions retornant-ne l'estanquitat mitjançant diferents sistemes d'IMPERMEABILITZACIÓ.

La durabilitat de la impermeabilització depèn de la qualitat dels materials emprats com de la perícia del personal especialitzat en la col·locació. A MECSA REHABILITA només utilitzem materials de les marques de referència al sector. Alhora, els treballs d’impermeabilització només són executats pel personal qualificat i certificat pel fabricant.

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Causes que produeixen el deteriorament
de les cobertes

La contínua exposició a la intempèrie dels edificis provoca el deteriorament inevitable dels materials que els componen. Les cobertes, conjuntament amb les façanes i mitgeres, constitueixen la pell exterior dels edificis.

Els agents atmosfèrics afecten més els elements constructius que es troben a la part superior dels edificis. És per això que els materials que componen les cobertes solen ser els primers a presentar símptomes de deteriorament.

La contínua exposició principalment al sol, la pluja i el vent acceleren l’envelliment dels materials provocant un escurçament de la seva vida funcional. Els canvis bruscos de temperatura al llarg del dia (del matí a la nit) sobretot a la primavera i la tardor produeixen tensions als materials per deformacions a causa d’efectes de dilatació-contracció. Amb el pas del temps, les làmines impermeables perden les propietats per suportar aquestes tensions originant fractures i discontinuïtats que produeixen la manca d’estanquitat de la coberta i amb ella les filtracions en cas de pluges

Cobertes transitables

Es consideren els terrats amb barana perimetral i les terrasses dús privatiu i/o comunitari

Es corregeixen mitjançant la instal·lació de làmines impermeables contínues (tipus làmina asfàltica, butil o PVC) protegides mitjançant la instal·lació d’un paviment antilliscant (ratlles, gres, prefabricats, etc…) sobre elles. En alguns casos es podrà instal·lar el sistema d’impermeabilització sobre el paviment existent, en altres caldrà retirar-lo, la qual cosa encareix el pressupost de les obres.

mecsarehabilita.com

Cobertes no transitables

Es consideren les que només es té accés puntual per al seu manteniment

Es podran impermeabilitzar mitjançant sistemes NO resistents al trànsit continuat de persones i/o vehicles rodats.
Hi ha 2 tipus principals:

Revestiments continus:

Es tracta de formar una pel·lícula contínua a base d’aplicar capes de resines i/o pintures (cautxú, poliurea, etc.) aplicades a rodet o pistola. Com més capes més gruix de la pel·lícula i, per tant, més durabilitat. Solen armar-se amb malla de fibra de vidre per evitar-ne la fissuració.

Revestiments en làmines:

Formació de làmina impermeable per rotllos (tipus làmina asfàltica, butil o PVC) soldats i/o encolades entre si. S’acostumen a protegir superficialment mitjançant capa d’aïllament tèrmic (poliestirè) i graves. També hi ha làmines asfàltiques autoprotegides que disposen de petites partícules de pissarra o làmima d’alumini adherides a la cara exterior.

Cobertes Mitjançant Resines

Es tracta de formar una pel·lícula continuada a base d’aplicar caps de resines i/o pintures (cautxú, poliurea, etc.) aplicades a rodet o pistola. El gruix de la pel·lícula depèn del nombre de capes aplicades. Com més gruix, més durabilitat. S’armen mitjançant una malla de fibra de vidre per evitar-ne la fissuració.

mecsarehabilita.com

Solució preferiblement utilitzada en cobertes no transitables.

Cobertes làmina asfàltica + Graves

Consisteix en la formació de làmina impermeable a base de rotlles soldats entre si. Es protegeix superficialment mitjançant aïllament tèrmic (poliestirè extruït) i capa final de graves.

mecsarehabilita.com

Solució apta per a cobertes no transitables.

Cobertes làmina asfàltica + Paviment

Consistix en la formació de làmina impermeable a base de rotlles soldats entre si. Es protegeix superficialment mitjançant paviment ceràmic.

mecsarehabilita.com

Solució apta per a cobertes transitables.

Cobertes làmina asfàltica autoprotegida

Consistix en la formació de làmina impermeable a base de rotlles soldats entre si. La làmina se serveix de fàbrica amb protecció superficial. Aquesta protecció pot consistir en petites partícules de pissarra adherides a la cara exterior o bé en una làmina d’alumini.

mecsarehabilita.com

Làmina impermeable a base de rotlles soldats entre si.

Obres realitzades

Skip to content