Retirada d’Amiant

Gestionem el tractament íntegre del residu d'amiant.

mecsarehabilita.com

Material tòxic

L'amiant és un material tòxic que es troba en molts elements constructius compostos per fibrociment. La seva manipulació està completament prohibida per a aquelles empreses que no es trobin al registre RERA que certifica la formació del seu personal i la disposició dels plans de treball específics per a cada ús.

La retirada d'amiant
implica diverses etapes

Operaris amb formació específica i qualificats per a la retirada de l'amiant

mecsarehabilita.com

Aïllament de l'àrea

mecsarehabilita.com

Remoció de les plaques o teules

mecsarehabilita.com

Condicionament dels residus

mecsarehabilita.com

Transport i la disposició final

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Personal format i acreditat

Posem a la vostra disposició el personal format i acreditat per realitzar aquests treballs amb total seguretat.

Treballs que realitzem:
Gestionem el tractament íntegre del residu d’amiant des de la retirada i manipulació del residu, el transport, el registre i el lliurament a l’abocador autoritzat.

Desmuntatge de cobertes de fibrociment.

Retirada de baixants de fibrociment.

Retirada d'envans pluvials de fibrociment.

Skip to content